Đo vẽ nhà đất – Khái niệm, thủ tục và dịch vụ đo vẽ nhà đất

0
13272

Đo vẽ nhà đất là dịch vụ bao gồm dịch vụ đo đạc nhà đất, dịch vụ đo đạc địa chính, xác định ranh giới, xác định vị trí thửa đất, đo đạc phân lô, cắm mốc công trình, đo vẽ hoàn công, hợp thức hóa nhà đất, v.v. Để hiểu rõ hơn về đo vẽ nhà đất và ứng dụng đo vẽ nhà đất vào thực tế cũng như việc lựa chọn công ty, đơn vị chuyên thực hiện đo vẽ chuyên nghiệp.

Đo đạc nhà đất là gì ?

Đo đạc nhà đất hay còn gọi là đo đạc địa chính là một phần không thể thiếu khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai, nhà ở, công trình trong việc xác định vị trí, ranh giới của lô đất trên thực địa.

Hoạt động đo đạc nhà đất, đo đạc địa chính nhằm thực hiện các hoạt động: chỉnh sửa, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính hoặc trích đo đạc thửa đất thực tế.

Các trường hợp phải thực hiện đo đạc nhà đất

Hoạt động chỉnh lý bản đồ địa chính sẽ được tiến hành khi gặp các trường hợp sau:

 • Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiềm đất mới ( Trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất).
 • Có sự thay đổi ranh giới của thửa đất và các đối tượng chiếm đất ( Trừ các đối tượng là công trình trên đất và tài sản trên đất)
 • Diện tích thửa đất bị thay đổi (Sẽ phải thuê công ty đo vẽ nhà đất thực hiện bản vẽ trích lục);
 • Mục đích sử dụng đất bị thay đổi;
 • Thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất bị thay đổi;
 • Mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp có sự thay đổi;
 • Có sự thay đổi về điểm tọa độ địa chính và các điểm độ cao quốc gia;
 • Có sự thay đổi của mốc giới và hành lang an toàn công trình (Sẽ phải thuê công ty đo đạc địa chính thực hiện bản vẽ trích lục);
 • Có sự thay đổi về địa danh các ghi chú trên bản đồ;

Cơ sở để quyết định đo đạc thành lập bản đồ địa chính

1. Các thay đổi sau đây về ranh giới thửa đất, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Cụ thể:

 • Có quyết định giao đất, cho thuê đất hay công nhận QSDĐ, thu hồi đất của cấp có thẩm quyền;
 • Quyết định của UBND các cấp, bản án của tòa án nhân dân các cấp về việc giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Có kết quả cần chỉnh lý giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển nhượng, sang tên nhà đất, chuyển đồi, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới, mục đích sử dụng đất;
 • Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai các cấp phát hiện có sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chính (Sẽ phải thuê công ty đo vẽ nhà đất thực hiện bản vẽ trích lục).

2. Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc giới trên thực địa.

3. Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp mốc giới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Việc chỉnh lý bổ sung thông tin về địa danh, địa vật định hướng và các thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp tự quyết định khi phát hiện có thay đổi.

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bổ xung

Việc đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã đã có bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể cả khu vực đã đo ve khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ chi tiết đến từng thửa đất.

Đo vẽ lại bản đồ địa chính

Đối với các khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động thì phải thuê công ty đo vẽ nhà đất thực hiện vẽ lại bản đồ.

Trích đo thửa đất địa chính

Là việc đo đạc địa chính riêng với từng thửa đất tại những nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

Thủ tục đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất

Việc đo vẽ lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà ở, đất ở trên địa bàn thành phố được tiến hành phụ thuộc vào khu vực đã có hoặc chưa có nền bản đồ địa chính có toạ độ.

Thủ tục đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất
Thủ tục đo vẽ lập bản đồ hiện trạng nhà đất

1. Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính có toạ độ:

Một bộ hồ sơ mẫu đã được thẩm định Sử dụng hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã được thiết lập trong giai đoạn đo vẽ thành lập bản đồ địa chính có toạ độ làm bản vẽ vị trí đất, sau đó chỉ cần đo vẽ bổ sung bản vẽ hiện trạng nhà là đủ cơ sở thành lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà ở đất ở.

Bước 1:

 • Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là người có nhu cầu xin cấp GCN) liên hệ và lập thủ tục tại quận, huyện.
 • Quận căn cứ trên bản đồ địa chính khu đất để cung cấp hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho người có nhu cầu.
 • Người có nhu cầu liên hệ với đơn vị có chức năng để hợp đồng thực hiện đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà dựa trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã có; sau đó thực hiện kiểm tra nội dung bản vẽ hiện trạng nhà, ký xác nhận và chuyển bản vẽ hiện trạng nhà này đến quận cùng với hồ sơ xin cấp GCN.

Bước 2:

 • Quận kiểm tra cấp quản lý nhà nước bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất về các yếu tố hình học thửa đất như: vị trí, hình thể, diện tích… và các yếu tố thuộc phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật như: lộ giới, hẻm giới, phạm vi an toàn điện…
 • Quận tổ chức thực hiện việc kết hợp bản vẽ hiện trạng nhà với hồ sơ kỹ thuật thửa đất tương ứng để thành lập bản vẽ sơ đồ nhà đất mà sẽ được thể hiện trên GCN.
 • Quận trình toàn bộ hồ sơ lên Uỷ ban Nhân dân thành phố để được xét duyệt, ký GCN và cấp cho chủ sử dụng.

2. Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính có toạ độ:

Tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất độc lập đối với từng căn nhà có tham khảo và đối chiếu với nền bản đồ hoặc nền sơ đồ tốt nhất đang được sử dụng tại quận, huyện.

Bước 1:

 • Quận hướng dẫn người có nhu cầu xin cấp GCN hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành đo đạc lập bản đồ hiện trạng vị trí đất và bản vẽ hiện trạng nhà. Nếu việc đo đạc lập hai loại bản vẽ này giao cho cùng một đơn vị thực hiện thì sẽ thống nhất được về mặt số liệu và giảm được thời gian thực hiện; nếu giao cho hai đơn vị thực hiện, thì đơn vị đo sau phải tham khảo số liệu của đơn vị đo trước để có sự phù hợp và thống nhất về hình thể, kích thước.
 • Đơn vị đo đạc bản đồ cần liên hệ trước với quận để thu thập các thông số về quy hoạch nhằm thực hiện một lần bản đồ hiện trạng vị trí nhà đất trên đó thể hiện đầy đủ, chính xác vị trí, hình thể thửa đất và các ranh quy hoạch (nếu có).
 • Sau khi kiểm tra, chủ sử dụng ký xác nhận trên bản vẽ và nộp hai bản vẽ nêu trên cùng hồ sơ có liên quan cho quận, huyện.

Bước 2:

Tương tự như bước 2 của mục 1.2 nêu trên.

3. Đối với khu vực đang đo đạc lập bản đồ địa chính có toạ độ:

Trong quá trình thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính có toạ độ theo kế hoạch hàng năm; quận, huyện sẽ phối hợp với đơn vị đo đạc (đang đo vẽ bản đồ địa chính) để thực hiện song song việc đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà để khi thành lập xong bản đồ địa chính, có hồ sơ kỹ thuật thửa đất thì đồng thời có luôn bản vẽ hiện trạng nhà.

Báo giá dịch vụ đo vẽ nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ vào quyết số 19/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2015 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.

(đơn giá mang tính chất tham khảo, phụ thuộc vào thời điểm và vị trí đất)

STT DIỆN TÍCH (M2) ĐƠN GIÁ Ghi Chú
Hộ gia đình, Cá nhân(VNĐ) Tổ chức, cơ quan, đơn vị(VNĐ)
01 <100m2 2.030.490 2.538.100 – Đơn giá dịch vụ thoả thuân theo từng hồ sơ,
– Phí kiểm định thoả thuận theo từng bản vẽ.
02 100m2 đến <300m2 2.411.208 3.014.000
03 300m2 đến <500m2 2.555.563 3.194.400
04 500m2 đến <1000m2 3.130.340 3.912.900
05 1000m2 đến <3000m2 4.297.341 5.371.600
06 3000m2 đến <10.000m2 6.599.094 8.248.800
07 Diện tíchTrên 1 ha Diện tích x 6.599.094 Diện tích đo x  8.248.800
08 Đo vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng 10.000 đ/m2 x (< 800,000 lấy tròn 800,000 đ) 11.200 đ/m2(< 1000,000 lấy tròn 1000,000 đ)
09 Đo vẽ hiện trạng kiến trúc nhà ở, công trình xây dựng
Vẽ Xin phép xây dựng
25.000đ/m2

15.000đ/m2

25.500 đ/m2

15.000đ/m2

10 Thiết kế kiến trúc 180.000/m2 180.000/m2
11 Phí vận chuyển 50,000 100,000
12 Thuế VAT 10% 10%

 

Các dịch vụ đo đạc địa chính – Dịch vụ đo vẽ nhà đất

 • Đo đạc phân lô dự án, đo đạc cắm mốc định vị nhà đất, công trình.
 • Đo vẽ nhà đất để cấp sổ hồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn thủ tục làm khu dân cư;
 • Nghiệm thu công trình, bàn giao công trình;
 • Đo vẽ xin phép xây dựng;
 • Đo vẽ hoàn công nhà ở – công trình xây dựng;
 • Mọi yêu cầu sử dụng dịch vụ đo đạc địa chính – đo đạc nhà đất liên h
 • Đo đạc hiện trạng nhà – đất
 • Đo đạc phục vụ công tác đền bù giải toả
 • Đo đạc phục vụ tranh chấp
 • Đo đạc lập thủ tục giao, thuê đất
 • Đo đạc lập bản đồ tổng thể phân lô
 • Đo đạc khảo sát địa hình
 • Đo đạc định vị công trình, ranh đất
 • Đo đạc tính toán khối lượng san lấp
 • Thi công san lấp mặt bằng
 • Thiết kế xin phép xây dựng
 • Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
 • Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ
 • Dịch vụ công chứng, trước bạ
 • Dịch vụ xin phép xây dựng
 • Dịch vụ môi giới bất động sản

 

 

 

Previous articleSự khác biệt giữa Shapefile và Geodatabase trong GIS
Next articleDanh sách các công ty có giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.